• เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
             เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge  Management) เพื่อให้มีการขับเคลื่อนมีความต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานของโครงการในปีที่ผ่านมาเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1