• เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผลงานของแต่ละกลุ่มงานที่เป็น  Practice ให้มีการพัฒนาเป็น Best Practice ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
2) เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงาน “การจัดการความรู้” ในสพป. นค. 1 ประกอบด้วย ผู้จัดการความรู้ ผู้อำนวยความสะดวก และผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ให้มีความสามารถสร้างให้เกิด การจัดการความรู้ใน เขตพื้นที่ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรวบรวมประมวลองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เก็บไว้ในคลังความรู้
3) เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรใน สพป.นค. 1 ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น เสวนา ประชุมปฏิบัติการ สัมมนา ผ่านทางเครื่องมือสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์
4) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในลำดับต่อไป