• เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

กระบวนการ/วิธีดำเนินการ

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน # 
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้อะไร ปัจจุบันมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
เป็นการสร้าง แสวงหา รวบรวมความรู้ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
เป็นการกำหนดโครงสร้างความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เพื่อให้สืบค้น เรียกคืน และใช้งานได้ง่าย 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 
เป็นการแบ่งปัน สามารถทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
7. การเรียนรู้ (Learning) 
เป็นการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างรูปแบบต่างๆ เช่น 
แบบ Demarest
 
1. การสร้างความรู้ (Knowledge Construction) 
2. การเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge Embodiment) 
3. การกระจายความรู้ไปใช้ (Knowledge Dissemination)
4. การนำความรู้ไปใช้ (Use)

แบบ Turban และคณะ 
1. การสร้าง (Create) 
2. การจับและเก็บ (Capture and Store) 
3. การเลือกหรือกรอง (Refine) 
4. การกระจาย (Distribute) 
5. การใช้ (Use) 
6. การติดตาม/ตรวจสอบ (Monitor)

แบบ Probst และคณะ 
1. การกำหนดความรู้ (Knowledge Identification) 
2. การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 
3. การพัฒนาความรู้ใหม่ (Knowledge Development) 
4. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) 
5. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storing) 
6. การนำความรู้มาใช้ (Knowledge Utilization)

ที่มา : http://www.thaiall.com/km/indexo.html


วิธีดำเนินการดำเนินงานของ สพป.หนองคาย เขต 1
เพื่อให้การบริหารจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย จึงได้ที่กำหนดกิจกรรมจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องในการจัดการความรู้ไว้   4  กิจกรรม ได้แก่
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of  Practices) ของเครือข่ายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายบุคคล และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการศึกษา โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายบุคคล ซึ่งจะใช้รูปแบบวิธีการนำเสนอผลงานในหน้าที่รับผิดชอบที่ประสบผลสำเร็จ ใน KMC  ของ สพป.นค. 1 รวมทั้งการขยายผลสร้างเครือข่ายบุคคลของแต่ละกลุ่มงาน และโรงเรียน โดยมีการประกวดผลงานผ่าน โปรแกรม KMC  สพป.นค. 1
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดการจัดการความรู้ของ กลุ่มงาน และบุคลากรใน สพป.นค. 1 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้สพป.นค.1 เป็นเวทีการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา ใน
การพัฒนานวัตกรรม การบริหารการศึกษา และการวางแผนพัฒนาตนเอง (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการจัดการความรู้ ในเรื่องการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community  of  Practices) รวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กร และเครือข่ายบุคคลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถขยายผลสู่สถานศึกษาเครือข่าย และบุคคลเครือข่ายด้วยวิธีการ “การจัดการความรู้”
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COP: Community of  Practices) ประสบการณ์ความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ของข้าราชการใน สพป.นค. 1 (ประกวดผลงาน Best  Practice ของกลุ่มงาน)
 กิจกรรมที่ 4 การสัมมนาสรุปผลหลังสิ้นสุดโครงการ