• เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

เป้าหมาย

1) สพป.นค. 1 ได้มีการกำหนดขอบเขต และเป้าหมายของโครงการ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้สำเร็จในช่วงระยะเวลาของโครงการที่ร่วมกันกำหนด (ประมาณ 12 เดือน)
2) บุคลากรใน สพป. นค. 1 ได้พัฒนาตนเองด้านการจัดการความรู้ เป็นระยะ ๆ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องต่อไปนี้
     - หลักการและขั้นตอนของการจัดการความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
     - หลักการและการจัดตั้ง (Commnunity of  Practices)
     - การพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เป็น Best Practice ของแต่ละกลุ่มงาน
3) สพป. นค. 1 จัดทำแผนงานของโครงการ (Action  plan) และการทบทวนแผนงาน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงาน โดยได้มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง
4) สพป. นค. 1 มีการสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายบุคคล และองค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ด้านการศึกษา เพื่อให้เครือข่ายบุคคล และบุคลากรของ สพป.นค. 1 สามารถนำฐานข้อมูล และองค์ความรู้ไปใช้ได้ตรงกับความต้องการ