• เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
          1. ขุมความรู้ แก่นความรู้ และองค์ความรู้ ประมาณ 50 เรื่อง ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตลาดนัดความรู้ ซึ่งจะนำไปเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
          2. จำนวนบุคคลที่เข้ามาศึกษาใน Website การจัดการความรู้ของ สพป.นค. 1 ประมาณ 1,000 คนขึ้นไป
          3. เครือข่ายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 100  คนขึ้นไป
          4. รูปแบบวิธีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ของเครือข่ายบุคคลด้าน ICT และด้านการจัดการความรู้ที่นำเสนอเป็นองค์ความรู้ชัดแจ้งใน Website
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. บุคลากรใน สพป.นค. 1 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ความสำเร็จของแต่ละคน รวมทั้งวิธีการปฏิบัติที่เลิศ (Best Practice) ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิควิธีการจัดการความรู้
          2. บุคลากร สพป.นค. 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำรูปแบบการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสามารถเป็นวิทยากรเครือข่าย เพื่อการขยายผลการจัดการความรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม