• เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

 • เว็บไซด์การจัดการความรู้ สพป.หนองคาย เขต 1
  ถนนศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1

รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   
ผู้ศึกษา  นางสาวธัชกร  เพ็งคำปั้ง
หน่วยงาน        กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา                 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1
ปี พ.ศ.        2558

บทคัดย่อ

           การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยอบรมรูปแบบโปรแกรมต่อเนื่อง (Long – term Training Program) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การอบรมแบบเข้ม ระยะที่ 2 การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนปกติ ระยะที่ 3 ประชุมสัมมนา ดำเนินการศึกษาประสิทธิผลของการนิเทศตามแนวคิดทฤษฎีการประเมินการฝึกอบรมของเคริกแพททริค 4 ระดับ ได้แก่ ปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการนิเทศ (Reaction) ผลการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ (Learning) พฤติกรรมการนำความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศไปใช้ (Behavior) และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Result)
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้รับการนิเทศ (ครูผู้สอน) จำนวน 112 คน และกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการนิเทศ(ผู้เรียน) จำนวน  1,741 คน
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการอบรม  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับการนิเทศ
แบบประเมินพฤติกรรมการนำความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้านครูผู้สอน และด้านการเรียนรู้ 5 โมดูล และแบบประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          

ผลการศึกษา

           1. ผลการศึกษาปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการนิเทศ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่าโดยรวมการอบรมมีความเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้งด้านการจัดการอบรมและ เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมมาก และผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการรับการนิเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
           2. ผลการศึกษาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการนิเทศ ผู้เข้าอบรมรมมีคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการอบรม มีคะแนนความเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.01
           3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการนำความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศไปใช้ ผู้รับการนิเทศมีการนำความรู้จากการนิเทศไปใช้ในชั้นเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
                    
  ด้านครูผู้สอน มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ด้านการใช้งาน 5 โมดูล มีการใช้งานทั้ง 5 โมดูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  4. ผลการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน จากการที่ผู้รับการนิเทศนำความรู้ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ อยู่ในระดับมากที่สุด